photo by: Deependra Bajracharya

Nieuwsbrief 1, januari 2016/Newsletter 1, januari 2016

 

Beste vrienden/Dear friends,

We zijn blij onze eerste nieuwsbrief te presenteren. We zullen in de toekomst periodiek nieuwe nieuwsbrieven uitbrengen/We are happy to present our first newsletter. In the future we will release additional newsletters from time to time. 

Veiling/ Auction

 

20151108_125__dawa_sherpa

Met plezier kijk ik terug naar de veiling van 8 november 2015. De veiling en alles eromheen heeft in totaal € 24.000,- opgebracht/With pleasure I look back at our Auction of November 8, 2015. We raised an amount of € 24.000,- with our auction and related activities. 

De dag is goed bezocht door mensen met een warm hart voor Yarmasing en voor de kunsten. We hebben vele complimenten gekregen van de bezoekers over de uitstekende organisatie: men stelde het heel erg op prijs dat men nergens hoefde te wachten en men vond dat er een geweldige warme sfeer hing.

It was a wonderful day experienced by many with  a warm heart for Yarmasing and the Arts. May visitors complimented us with the excellent organization. They appreciated not having to stand in line for activities and praised us for the atmosphere that was warm throughout the day. 

Deze dag hebben we niet zo goed kunnen neerzetten zonder de hulp van de vele vrijwilligers/This day could not have been as successful as it was without the many volunteers who helped us.

IMG_0002

-Allereerst wil ik Abel Korsmit (Grhound Office) uit de grond van mijn hart bedanken voor het bouwen van deze prachtige website en het onderhouden ervan in de aanloop naar de veiling. Terwijl de veiling steeds groter werd, moest ik steeds vaker een beroep op hem doen om items toe te voegen. Hij heeft er ontzettend veel uren in gestoken, terwijl zijn normale werkzaamheden ook gewoon doorgingen. Ook heeft hij de catalogus en een flyer gemaakt.

-First of all I want to thank Abel Korsmit (Grhound Office) from the bottom of my heart for building this beautiful website and the upkeep of it while we were running up to the Auction. Because the Auction became bigger and bigger, I had to ask him more and more often to add items. In addition to the website he created the catalog and a flyer. He did a tremendous job, which took him an enormous amount of time, while his regular job continued to demand his attention.

 

 

-Ten tweede wil ik uit de grond van mijn hart het team bedanken dat gedurende de laatste maand in de voorbereiding tot de veilingdag tot in de finesses, van minuut tot minuut, op papier heeft gezet wat er allemaal moest gebeuren en hoeveel mensen, hulpmiddelen en materialen er nodig waren. Ze hebben me ontzettend veel werk uit handen genomen door alles wat op papier stond ook uit te voeren. Dankzij hen kon ik me de laatste drie weken volledig op de publiciteit richten.

– Second I want to thank the team from the bottom of my heart. During the last month before the Auction, they listed what needed to be done from minute to minute, how many people needed to be recruited for each task and what goods needed to be obtained. They took so much work out of my hands. They worked down those lists and got everything done, so that thanks to them, I could concentrate on publicity the last three weeks.

 

IMG_1315

-Verder ben ik het team, dat de tentoonstelling heeft ingericht en ook weer heeft afgebroken, ontzettend dankbaar. We hebben vele complimenten gekregen over de zorgvuldige manier waarop de vele werken met elkaar waren samengevoegd in een eigenlijk heel kleine ruimte. Het was een geweldige tentoonstelling die ze hebben gemaakt/I am also very graceful to the team that set up and removed the exhibition. We received many compliments about the thoughtful display of all the works in such a small space. The result was quite beautiful. 

Philo Mertens, die alle kaartjes met uitleg heeft gemaakt die bij de kunstwerken hingen/This is Philo Mertens, who prepared and printed the description displayed with each art work. 

20151108_122__dawa_sherpa

 

Heel hartelijk wil ik bedanken:/Also, with all my heart, I thank:

-De Gastvrouwen die de bezoekers welkom heetten en wegwijs maakten op de dag van de veiling/The Hostesses who welcomed every visitor on the day of the Auction and  gave directions. 

-Het team dat buiten op straat mensen attendeerde op onze veiling/The team of people out in front on the street alerting passers-by of the Auction.

 

20151108_004__dawa_sherpa

-Het registratie-team en het pinautomaten-team/The registration and chip card-team.

20151108_072__dawa_sherpa-bewerkt

-Het vrolijke bar-team/The cheerful team serving the bar.

-Het inpak-team/The packing-team.

 

-Het mooie-dames-team wat 3,5 uur lang geduldig alle kunst- en designwerken aan het publiek heeft getoond/The “pretty ladies” team showing the art and design works patiently to the public for three and a half hours.

20151108_082__dawa_sherpa-1

-Het team achter de schermen, wat ervoor zorgde dat het juiste kunstwerk ter veiling werd aangeboden/The team backstage, whose duty was to get the correct art works to the “pretty ladies” team and the auctioneer.

 

-De veilingmeester/The auctioneer

20151108_176__dawa_sherpa

-De wethouder van cultuur, Marcelle Hendrickx, die de veiling heeft geopend/The City Councillor for Culture, Marcelle Hendrickx, who officially opened the auction.

 

-Het team dat nauwkeurig heeft opgeschreven wie wat heeft gekocht en voor hoeveel/The team that kept careful track of all purchases,  who bought what and for how much.

20151108_134__dawa_sherpa-1

-De fotograaf die de hele veiling heeft vastgelegd: Anja van Eersel. Alle foto’s in dit hoofdstuk ‘veiling’ van deze post zijn van haar hand, behalve de foto’s van Abel Korsmit en van de tentoonstelling en het team: die zijn genomen door Maritée Onderdenwijngaard. Wil je meer foto’s van de veiling zien? www.anjavaneersel.nl/dawa/

/Anja van Eersel, the photographer who photographed the Auction. All photos in the chapter ‘auction’ of this post are hers, except for the photos of Abel Korsmit and those from the exhibition and the team: they are taken by Maritée Onderdenwijngaard. Will you see more pics of the auction?  www.anjavaneersel.nl/dawa/

Site foto scherp

 

-Het “op-hun-wenkbrauwen-lopende-stevig-doorpakkende-diep-in-de-nacht-bezig-zijnde-opruim-team”. Hier zijn helaas geen foto’s van. Wat nog leuk om te vermelden is dat Peer de Graaf nog een hele poos, als een soort levende radio, liedjes heeft staan zingen, terwijl wij allemaal aan het opruimen waren.

-The “walking-on-their-eyebrows-decisive-deep-in-the-night-being-busy-with-the-cleaning-up-of-the-place-team”. Unfortunately we don’t have photos. What very nice is to mention: Peer de Graaf stayed with us for a long time, singing like a sort of living radio, his songs, while everyone was busy cleaning up the place.

-De assistenten die mij hebben geholpen met het opzoeken van alle e-mail adressen van de kunstenaars en de potentiële kunstkopers, die mij hebben geholpen met het bellen van de kunstenaars of ze een werk wilden doneren, die mij hebben geholpen met de aanmaak van de facebookpagina. En pers-team en het communicatie-team die me hielpen bij de publiciteit voor de veiling. 

-The assistants who helped me searching for the e-mail addresses of all the artists and the potential art buyers, who helped me with phoning the artists with the question if they wanted to donate an artwork, who helped me with the birth of the Facebook page. And the press-team and the communication-team who helped me with publishing the auction. 

-Zonder alle kunstenaars, designers en podium-kunstenaars, die meteen ja zeiden op mijn vraag of ze een werk wilden doneren, had de veiling nooit plaats kunnen vinden. Jullie allemaal ben ik ongelooflijk dankbaar voor jullie genereuze giften

-Without all the artists, designers and stage-artists, who said immediate yes to my question if they wanted to donate a work, the auction could never took place. All off you very, very, much thanks for your generous gifts. I am very graceful to you.

-De kunstkopers/The art buyers

20151108_194__dawa_sherpa

-De commissie van aanbeveling en de diverse sponsoren zoals vermeld op de achterzijde van de catalogus/The commission of recommendation and the various sponsors, like they are mentioned on the backside of the catalogue.

– Al diegenen die me met raad en daad terzijde hebben gestaan/Al those who stood beside me with good advices and assistance.

 

20151108_054__dawa_sherpa

-En last but not least Bernadette van Schendel, voor het sparren, steunen en stimuleren/And last but not least Bernadette van Schendel, for her spruce, support and stimulant.

 

-En Dawa Sherpa, wiens vriendschap, kwetsbaarheid en dankbaarheid een heel krachtige motor waren en zijn om door te gaan/ And Dawa Sherpa, whose friendship, vulnerability and gratitude were and still are a very strong motor to continue.

Bestuurswisseling/ Changing of the board

Even een terugblik naar 27 mei 2015. Stichting Dawa Sherpa wordt opgericht. Bernadette en Maritée tekenen de papieren. Met dank aan notaris Wolfs van Appels notarissen.

Intussen is Bernadette van Schendel afgetreden als secretaris en ben ik afgetreden als voorzitter. Het nieuwe bestuur dat sinds november in functie is bestaat uit Paul van Boekel, voorzitter. Martin Dahlhaus, secretaris. En ik zelf (Maritée) ben nu (tijdelijk) penningmeester. Zoals je hier kunt lezen, zijn het niet de minsten die nu het bestuur hebben versterkt. Zij hebben veel ervaring in bestuurlijke functies en Stichting Dawa Sherpa heeft er alle vertrouwen in dat met het nieuwe bestuur de reeds ingezamelde gelden goed besteed gaan worden. Want dat is het allerbelangrijkste: iedere cent moet gebruikt worden om te bouwen, we moeten te allen tijden voorkomen dat het geld niet goed terecht komt en zodoende verloren gaat.

For a moment we look back to the 27th of may 2015. Dawa Sherpa Foundation is erected. Bernadette and Maritée are signing the papers. Thanks to notary Wolfs from Appels notarissen. 

In the meantime Bernadette van Schendel resigned as secretary and I resigned as chairman. The new board, what is in function since November, consist of Paul van Boekel, chairman. Martin Dahlhaus, secretary. And Maritée Onderdenwijngaard (temporary) treasurer. As you can read here are they very capable people who can make our board strong. They have a lot of experiences in board functions and the Dawa Sherpa Foundation has all the trust the funds of the foundation are going to be spend properly. Because that’s the most important thing: every penny we have must be used to rebuild Yarmasing and we must monitor very carefully that not a penny is spilled.

 

Donaties/ Donations

Blijkbaar wekt het nieuwe bestuur vertrouwen, want drie enorme donaties zijn gedaan door donateurs die liever anoniem willen blijven. Dank jullie wel uit het diepst van mijn hart voor jullie genereuze giften!

Apparently the new board gives confidence, because three very big donations came in, by donators who wanted to stay anonymous. Thank you from the bottom of my heart for your generous gifts!

 

 

ANBI-status

Periodieke giften in 2016

In ieder geval tot en met 2017 zijn uw giften aan erkende  ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) nog voor 125% fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum). Voor eenmalige giften zijn er enige begrenzingen. Voor periodieke giften is er daarentegen geen drempel en maximum.

Voor de voorwaarden zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften

Daarom hierbij alvast het actuele overzicht van de fiscale gevolgen van uw giften aftrek in 2016.

Omdat voor periodieke schenkingen geen drempel geldt en culturele giften ook in 2016 nog voor 125% aftrekbaar zijn, kost bijvoorbeeld een periodieke gift van ¤ 100 bij een marginaal tarief van 40,4% u per saldo ¤ 49,50. Maar u kunt dat belastingvoordeel natuurlijk ook aan het Goede Doel doorgeven. Dus als u ¤ 100 netto wilt schenken, dan kunt u feitelijk ¤ 202 overmaken: ruim het dubbele. Valt u in de hoogste schijf (52%), dan kost een schenking van ¤ 285 u slechts ¤ 100 per jaar. Dus kunt u bijna het drievoudige overmaken. Zo laat u zelf de Minister van Financiën uw Goede Doel subsidiëren!

Inzamelingsactie/Fundraiser

 

Bij basisschool Fatima, in Tilburg, is op 18 december 2015 een kerstmarkt gehouden. Alle kinderen hebben een kerstdecoratie geknutseld in de handenarbeid lessen. In samenwerking met het hele team hebben we voor ieder klas een andere decoratie uitgezocht. Deze decoraties zijn verkocht tijdens de kerstmarkt die heel druk is bezocht. Er was ook een kerstman aanwezig, tegen betaling mochten de kinderen hem de hand schudden, er was een loterij met geweldige prijzen en er werden drankjes verkocht met iets lekkers erbij. Stichting Dawa Sherpa was met een stand aanwezig. De totale opbrengst van de kerstmarkt van € 440,- is aan onze stichting gedoneerd. (Foto’s Maritée )

Heel hartelijk bedankt Fatima school!

At primary school Fatima, in Tilburg, was held a Christmas fair on the 18th of december 2015. Al children were making a Christmas decoration during their crafts classes. In collaboration with the whole team we found for every class a different decoration to make. The decorations were sold during the Christmas fair, which was visited by a lot of people. Santa was also present and when you paid for it, children may shake his hand. There was a lottery with beautiful rewards and there were sold drinks with some sweets with them. Dawa Sherpa Foundation was present with a stand. The total fund what was raised was € 440,- and is donated to our foundation. (Photos Maritée)

Heartfelt thank you Fatima school!

 

 

Totaalbedrag tot nu toe/Total fund until now:

 

We geld hebben al geld voor een aantal huizen! / We have fund now for a few houses houses!

 

Nieuws uit Nepal/News from Nepal

Met dank aan Dwarika’s blog/Thanks to Dwarika’s blog 

David Beckham had een ontmoeting met een paar kinderen uit Camp Hope/David Beckham was meeting some children of Camp Hope.

01_Beck

Elke week worden 4 meisjes en 4 jongens uit Camp Hope uitgenodigd in het Dwarika’s Hotel in Kathmandu. Het hotel helpt al tijden alle leden van Camp Hope. Vooral Sangita Shresta Einhaus, vice- voorzitter van de hotelstichting en uiterst links op de foto, is een aanjager voor hulp en activiteiten. Ze is ook erg actief in het vinden van fondsen om de Duguna Gadi dorpen, waar Yarmasing er een van is, weer op te bouwen. Beckham logeerde in Dwarika’s Hotel

Every week 4 girls and 4 boys from Camp Hope were invited at the Dwarika’s Hotel in Kathmandu. The hotel is giving a big support to all members of Camp Hope. Especially Sangita Shresta Einhaus, vice-chair person of the hotel foundation and on the photo on the utmost right, is boosting a lot of help and activities. She also is very active in finding funds to rebuild the Duguna Gadi Villages where Yarmasing is one of the villages. Beckham was doing an overnight in Dwarika’s Hotel

 

Geologen doen plaatselijk onderzoek in Yarmasing in November en December/Geologist Site Surveys in Yarmasing in November and December

01 Geo

Robert Leanburn, D.P. Adhikari en hun team doen ter plaatse onderzoek: een diepe kloof, de heuvel doorsnijdend, is ontstaan na de aardbeving. De moesson heeft veel aardverschuivingen teweeg gebracht, maar heeft de bodem tot nu toe nog niet gestabiliseerd. Blijkbaar kun je, als je daar rondloopt, de bodem voelen bewegen onder je voeten. De bodem glijdt van de berg naar beneden.

Mr. Robert Leanburn, Dr. D.P. Adhikari and their team surveying the site: a huge gorge is cutting across the hills, appeared after the earthquake. The monsoon caused a lot of landslides, but it did not stabilize the ground for so far. Apparently when you walk there you can feel the earth moving under your feet. The ground is sliding from the mountain downwards.

Dit is wat ze zagen:/This is what they saw:

14 Side

Het Tashi Darkaling klooster in Yarmasing is erg beschadigd. Dit klooster is niet alleen gebedshuis, maar is ook gemeenschapsruimte en ontmoetingscentrum waar gezamenlijke vieringen, zoals feesten, bruiloften en begrafenissen, worden gehouden/The Tashi Darkaling monastery in Yarmasing is damaged severely. This monastery is not only a house for prayers, but also a place to meet and to be together and celebrate.

Als laatste wens ik, mede namens Paul en Martin, alle vrienden van Stichting Dawa Sherpa een heel gelukkig Nieuwjaar toe, met vrede, voorspoed en een goede gezondheid en met veel liefdevolle mensen om je heen.

Last but not least I wish, also on behalf of Paul and Martin, all friends of Dawa Sherpa Foundation a very Happy New Year, with peace, prosperity and a good health and with a lot of loving people around you. 

Maritée