photo by: Deependra Bajracharya

Nieuwsbrief 3, eindejaar 2017/Newsletter 3, end of 2017

Allereerst wenst Stichting Dawa Sherpa al haar sponsors, donateurs, adviseurs en vrijwilligers een gezond, gelukkig, vredig en vooral liefdevol 2018 toe.

First of all wishes the Dawa Sherpa Foundation all its sponsors, donors, advisers and volunteers a healthy, happy, peaceful and loving 2018. 

PIC- WOMEN GROUPS IN TRADITIONAL SHERPA CUSTOME FROM DAWA SHERPA'S VILLAGE

2017 was een jaar wat in het teken stond van de Zonsopgang/2017 was the year that stood in the sign of the Sunrise

a629c5ff-dcab-4b7b-8333-997ffea7161d

Het is een lange tijd stil geweest, maar dat betekent niet dat we niet actief waren. Na de reis naar Nepal heeft het bestuur besloten om in goede verstandhouding uit elkaar te gaan. We streefden er allemaal naar hetzelfde doel te bereiken; bijdragen aan de herbouw van Yarmasing en Duguna Gadi, maar de manier waarop verschilde zodanig dat samenwerken niet langer een optie was.

Op verzoek van de twee andere bestuursleden werd het geld wat zij hadden binnengebracht ondergebracht in een door hen nieuw opgerichte stichting. Ik heb ervoor gezorgd dat een en ander werd beschreven bij de notaris, om er zeker van te zijn dat dat geld ook daadwerkelijk naar Duguna Gadi gaat. De afgesplitste stichting wordt opgeheven zodra Duguna Gadi is geholpen.

Stichting Dawa Sherpa daarentegen wil ook nog na het herbouw project actief blijven in Nepal. Het geld van de veiling en van donaties via mijn connecties zit nog veilig in Stichting Dawa Sherpa.

Ik heb besloten om voorlopig met adviseurs te werken. Daarnaast wordt er ook gezocht naar nieuwe bestuursleden; een secretaris en een penningmeester.

Ik heb tevens het beleidsplan van de stichting op papier gezet. Deze is in te zien door hier te klikken.

Dit alles gebeurde in januari. Daarna begon de zon weer te schijnen.

It has been quiet for a while but that does not mean that we were not active. After the trip to Nepal, the Board decided to amiably disband. We all aspired to the same purpose; contributing to the rebuilding of Yarmasing and Duguna Gadi, but on the manner in which this would be accomplished opinions differed so much among us that working together was no longer an option.

Two of the members set up a new foundation and the funds that they had personally raised were brought under that umbrella at their request. I took pains to do this transfer through a notary in order to insure that the money will indeed go to Daguna Gadi. As soon as Daguna Gadi has been assisted, the newly formed foundation will no longer exists. The Dawa Sherpa Foundation however will remain active in Nepal even after the reconstruction project. The money from our Auction and the donations through my personal connections are still safe with the Dawa Sherpa Foundation.

In the meantime I have decided to work with advisers. We are also looking for new board members, a secretary and treasurer. I have also put the plan of action on paper. You can peruse this by clicking here

All of this happened in January. After that the sun started to shine again.

In Yarmasing en de rest van Duguna Gadi is men gestart met de bouw. De fundamenten liggen er intussen. Op de foto’s hierboven is te zien wat een enorme klus het is om te graven in de rots bodem. Tijdens ons bezoek aan Nepal hebben we afspraken gemaakt met het de leden van het IDC. (Integrated Development Committee, het comité wat zich bezig houdt met de herbouw)

Stichting Dawa Sherpa zal nog even buiten beeld blijven. Dit om te voorkomen dat de regering het herbouw budget niet uitkeert. Ieder getroffen gezin in Nepal heeft namelijk recht op $ 3000,-

Indien echter een buitenlandse hulporganisatie actief is keert de regering niets uit. Stichting Dawa Sherpa heeft slechts een beperkt budget, vergeleken met wat er nodig is om een heel dorp weer opnieuw op te bouwen. Zodoende is de toelage van de regering meer dan welkom.

Wanneer de tijd daar is zal het IDC ons laten weten in welke vorm men hulp van ons nodig heeft.

In Yarmasing and the rest of Duguna Gadi the construction has started. The foundations have been laid. On the pictures above you can see what intense labor is required to dig into the base rock. During our visit in Nepal we have made certain agreements with the members of the IDC (Integrated Development Committee); the committee that is in charge of the reconstruction. The Dawa Sherpa Foundation will still keep a distance temporarily to prevent that the government will not pay the reconstruction budget. Every affected family has a right to $3000,- from the government of Nepal. If a foreign help organization is active in the area, the government pays nothing. The Dawa Sherpa Foundation has only limited funds in light of the total need for rebuilding an entire village. So the government payout is more than welcome. When the time is right, the IDC will let us know in what form our support will be needed.

Halverwege het jaar kwam de vraag of Stichting Dawa Sherpa het Boeddhistische klooster (Tashi Dargaling Gumba) annex gemeenschapshuis wil gaan herbouwen. Het klooster (hierboven) is belangrijk voor het saamhorigheid gevoel in deze Boeddhistische gemeenschap, waar deze godsdienst nauw verbonden is met het dagelijks leven: men bid in het klooster, viert er geboorte, dood en oogst en men komt er samen om te feesten.

Dit project is begroot op € 50.000,- waarvan we nog € 25.000,- tekort komen.

In the middle of the year the Dawa Sherpa Foundation was asked to rebuild the Buddhist Monastery (Tashi Dargaling Gumba) and Community center. The Monastery (above) is important for the cohesiveness in this Buddhist community where religion is closely tied to daily life; it is used for prayer, celebration of births, deaths, and harvest. This is where people gather for any kind of festivities. This project is estimated at € 50.000,- of which we are € 25.000,- short.

ANBI_FC-150x119

Wat me ertoe brengt om de aandacht te vestigen op onze ANBI status.

Schenken aan Stichting Dawa Sherpa geeft belasting voordelen voor de schenker, mits deze belastingplichtig is aan de Nederlandse staat. Dit geldt voor zowel particulieren als voor bedrijven.

Een schenking aan onze stichting maakt mogelijk dat die schenking aftrekbaar is van de inkomsten belasting en van de vennootschap belasting. Het totaal bedrag aan belasting moet toch betaald worden, maar door te schenken aan onze stichting komt uw belasting geld ten goede aan de Nepalese dorpelingen van Yarmasing, Duguna Gadi. Een mooie gedachte toch? Temeer omdat zij helaas nog steeds te leiden hebben onder de gevolgen van de aardbeving van bijna drie jaar geleden.

Stichting Dawa Sherpa werkt momenteel aan de voorbereiding van twee projecten: bovengenoemd klooster en (hieronder) het plastic recycle project. Voor beide projecten is nog veel geld nodig.

Mocht er iemand zijn die ideeën heeft om een inzamelingsactie te organiseren, of die persoonlijk eenmalig of structureel een vast bedrag wil doneren….. Dit wordt warm ontvangen.

U kunt doneren op IBAN: NL55 TRIO 0390 9563 84 t.n.v. Stichting Dawa Sherpa Tilburg, o.v.v. herbouw boeddhistisch klooster of Plastic Project.

This compels me to remind you of our tax deduction status with the government of the Netherlands. Unfortunately this is not the case in other countries.

The Dawa Sherpa Foundation works momentarily on two projects. The previously mentioned monastery and a plastic recycle project that is explained later in this newsletter.

If anybody has any ideas for a fundraising event or if someone is interested in giving a donation… this would be warmly received.

You can donate to IBAN: NL55 TRIO 0390 9563 84 to Stichting Dawa Sherpa Tilburg, for Reconstruction Buddhist Monastery or Plastic Project.

5109236d-01db-4a7d-a751-1db55d0091b5

Daarnaast heeft de stichting een start gemaakt om een werkgelegenheidsproject op te zetten. (Sinds China de Nepalees/Tibetaanse grens gesloten houdt, is voor de dorpelingen een belangrijke bron van inkomsten, handel drijven met Tibet, weggevallen)

Het betreft het oprichten van meerdere plastic recycle fabriekjes.

We gaan gebruik maken van de vier machines en de knowhow die Dave Hakkens (foto hierboven) met zijn Precious Plastic Project heeft ontwikkeld.

Ons plastic project staat los van het herbouw project en in die zin zullen beider budgetten ook gescheiden blijven.

The foundation has also begun to set up a job opportunity project. (Since China has closed the Nepal/Tibet border, the trade with Tibet, an important source of income, has disappeared.)  Therefore we are looking into establishing four small plastic recycling factories. We are going to make use of the four machines and the knowhow that Dave Hakkens (photo above) has developed with his Precious Plastic Project. Our plastic project is separate from our rebuilding project and in that sense the two budgets will remain separate.

3185226f-40fd-4e41-93f4-27e3c5913305

Op de foto hierboven zit Jonaske de Ruiter links van mij. Jonaske is al jaren actief in Nepal en heeft er ook voor langere tijd gewoond. Tot voor kort was zij vooral actief in de regio Chitwan, voor de Stichting Medora en nu gaat ze dus ook voor Stichting Dawa Sherpa aan de slag. Het grappige is dat wij elkaar in Nepal hebben ontmoet en dat we in Nederland maar 8 km van elkaar verwijderd blijken te wonen. We hebben besloten om samen een team te vormen om het plastic project van de grond te krijgen. En dat gaat geweldig.

De foto is gemaakt tijdens de verkiezing van “Het Goedste Doel” van Nederland georganiseerd door de AFAS Foundation, een van de sponsoren van Stichting Dawa Sherpa.

In the photo above to my left is Jonaske de Ruiter. Jonaske has been active in Nepal for many years already and has also lived there for some time. Until recently she was especially active in the region of Chitwan for the Medora Foundation. Now she is ready to take on the cause for the Dawa Sherpa Foundation as well. It is interesting to note that while we met in Nepal, in the Netherlands we live only 8 kilometers apart.

We have decided to team up to get the Plastic Project going. And it is going great!

The picture was taken during the selection of  “The Best Cause” in the Netherlands, organized by the AFAS Foundation, one of the sponsors of the Dawa Sherpa Foundation.

a299974a-aed2-48d7-a55d-37b5098b733b

Hierboven is een van de plastic recycle machines te zien. Deze machine vermaalt het plastic tot kleine korreltjes, die weer omgesmolten kunnen worden tot nieuwe producten. De vier machines bevatten onderdelen die overal ter wereld te koop zijn. De werktekeningen heeft Dave openbaar gemaakt op zijn website en kunnen door iedereen gedownload worden, waarna de machines gebouwd kunnen worden.

In Nepal is Sonam Sherpa (foto hieronder) degene die het fabriekje in Kathmandu gaat runnen. Hij is al druk bezig met de voorbereidingen. Ook is het de bedoeling om een soortgelijk fabriekje in de regio Chitwan op te starten, waar Jonaske veel lokale contacten heeft.

We willen tegelijkertijd in Nederland een tweetal werkplaatsen opstarten in dagbesteding centra voor mensen met een beperking of met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn al gesprekken met een instelling op gang gebracht. Zo is het mogelijk om kennis en ervaring, het productieproces en het productontwerp op de voet te volgen, waarna we deze kennis kunnen delen met Nepal.

Voor deze vier projecten is een budget begroot van een kleine € 44.000,-

Het mooie van deze projecten is dat hulp op meerdere niveaus wordt geboden: vele mensen gaan een inkomen krijgen en de aarde wordt verlost van een deel van de plastic vervuiling en we gaan onze eigen energie opwekken d.m.v. zonne-energie.

Vindt U dit een waardevol project? Een donatie op, IBAN: NL55 TRIO 0390 9563 84 t.n.v. Stichting Dawa Sherpa te Tilburg, o.v.v. Plastic Project, wordt warm ontvangen. 

In the photo above, you can see one of the plastic recycle machines. This machine grinds plastic into small granules. These can then be melted and formed into new products. The four machines are built of parts that are readily available anywhere in the world. Dave has made the design plans public on his website. They can be downloaded by anyone who wishes to build these machines.

Sonam Sherpa (photo below) will run the small factory in Kathmandu, Nepal. He is already busy with preparations. We also intend to build a similar factory in the Chitwa region where Jonaske has many local contacts.

At the same time we want to start two workshops in centers for productivity of adults with limited ability or work opportunity in the Netherlands. Conversations with an institution have begun. That makes it possible for us to get knowledge and experience by following the production process and design closely, so we can share that knowledge with Nepal.

For these four projects we have estimated a budget of € 44.000,-

The exciting part of these projects is that they offer help on different levels: many people will gain an income while the earth will be relieved of a part of the plastics pollution and we are going to raise our own sustainable solar energy 

Do you think this is a valuable project? A donation to, IBAN: NL55 TRIO 0390 9563 84 to Stichting Dawa Sherpa Tilburg, for Plastic Project, will be warmly received.

6e9044d2-b7ff-4fd1-8f24-6affbd90b9fe

Intussen heeft Dawa Sherpa ook niet stilgezeten. Hij is in Golden, Colorado een netwerk aan het opbouwen om de stichting en met name het plastic project te ondersteunen. Hij werkt er samen met twee vrijwilligers;  Travis Terrell Ramos en Katie Willard (foto hieronder). Travis en Katie hebben ervoor gezorgd dat Dawa zijn foto’s ter verkoop kon aan bieden door ze af te drukken en in te lijsten. Hij heeft al één foto verkocht om het plastic project te ondersteunen. Ook hebben Travis en Katie van de studenten van “the Scholar program of the Colorado School of Mines” in Golden een mooi bedrag voor het plastic project gekregen.

In the meantime, Dawa Sherpa himself has not sat still. He is in Golden, Colorado building a network to support the Foundation and specifically the Plastic project. He works with two volunteers Travis Terrell Ramos and Katie Willard (photo below) Travis and Katie have arranged the printing and framing of Dawa’s pictures so he can offer them for sale. He has already sold one for the Project. Travis and Katie have also received funds for the Plastic Project from the students of the Scholar Program of the Colorado School of Mines in Golden.

IMG_4903

Last but not least rest me u te bedanken voor uw waardevolle steun en interesse.

Last but not least, let me thank you for your valued support and interest.

Hartelijke groeten van/Heartfelt greetings from,

Maritée Onderdenwijngaard, ook namens/also for Dawa Sherpa.

Nieuwsbrief 2, Maart 2016/Newsletter 2, March 2016

Beste vrienden /dear friends,

Met de komst van de lente weer een nieuwsbrief voor jullie/With the arrival of Spring, another newsletter for you.

LAXMI CHOR

Laxmi Chori © Dawa Sherpa

 

Geologisch onderzoek/Geological investigation

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, begin ik met het slechtste bericht uit Nepal. Het geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat  de bewoners van Yarmasing de komende jaren nog niet terug kunnen naar hun dorp en geboortegrond, omdat de bodem ter plekke nog altijd in beweging is. De geologen hadden palen, waarin meetapparatuur is aangebracht, geplaatst. Deze apparatuur meet de beweging van de bodem. Nog altijd kun je de bodem onder je voeten voelen bewegen als je er rondloopt.  Je begrijp dat gevaar voor aardverschuivingen daardoor steeds actueel blijft. De bewoners wachten nu op berichten van de regering over een plek waar ze (tijdelijk) kunnen gaan wonen. Dat zou aan de andere kant van dezelfde berg zijn waarop Yarmasing ligt, maar daar hebben ze weer minder land om te bewerken, omdat de hellingen daar veel steiler zijn. Een moeilijke beslissing voor zowel de regering als de bewoners zelf.

A geological survey did not bring good news to the people of Yarmasing. The ground in the affected area is still moving and unstable so they will not be able to move back to their native soil for several more years. The geologists positioned stakes with measuring instruments attached. The instruments measure movement in the ground. You can still feel the ground move underneath your feet when you walk around in the area. Obviously, the danger of new landslides is still present. The villagers are now waiting for notification from their government that will tell them where they can live temporarily. A possibility is the other side of the mountain where Yarmasing is located. However, to cultivate food there will be more difficult because the slopes are much steeper there. This will be a very difficult decision  for the government as well as for the villagers.  

 

Heroes & Friends

 

Schermafbeelding 2016-03-27 om 13.05.16

Voor degenen onder ons die niet actief zijn op Facebook:

We gaan gebruik maken van het platform Heroes & Friends.

Net als bij Facebook hebben zij ook een tijdlijn waar we berichten op gaan plaatsen. De toegevoegde waarde voor ons is dat vrienden van de stichting mèt Facebook onder andere een plekje op hun Facebook tijdlijn kunnen doneren aan onze stichting. Zodra wij dus een bericht plaatsen op de tijdlijn van Heroes & Friends, gaat hetzelfde bericht automatisch naar al die Facebook tijdlijnen van onze vrienden die daar een plekje hebben gedoneerd. Het bericht wordt dus zichtbaar op de tijdlijnen van onze vrienden. Daarmee hebben we ineens een veel groter bereik voor onze boodschappen, omdat iedereen die Facebook gebruikt meestal een flink aantal vrienden heeft, waarvoor ons bericht dus zichtbaar wordt.

Schermafbeelding 2016-03-27 om 13.08.26

For those who do not use Facebook:

We will also use the platform Heroes & Friends.

As on Facebook, this platform also uses a timeline where we are going to place our messages. A side benefit for us is that many of our Facebook friends donate a spot on their timeline to us. Now, when we submit a message on Heroes & Friends, it automatically comes up on all our donated Facebook timelines and from there goes out to many, many Facebookfriends. 

Fondsenwerving/Fundraising

We hebben ontzettend veel e-mails verstuurd naar grote en minder grote organisaties die werkzaam zijn op gebied van Non Gouvernementele Hulp en actief in Nepal. Hulp aan kinderen, aan volwassenen, medische hulp etc., met het verzoek onze stichting te steunen, met geld, maar bovenal met know how ter plaatse, met name wat betreft het bouwen. Bij de meeste NGO’s kregen we een vriendelijk briefje terug dat onze vraag niet onder hun doelstellingen viel. Met één organisatie gaan we binnenkort contact hebben, zodra ze terug zijn uit Nepal.

 

Deependra-Bajracharya_Nepal-Quake_20150427_036_MG_3522

Witness © Deependra Bajracharya

We send many e-mails to all kinds of Non Governmental Organizations active in Nepal who are rendering aid to families, even medical aid. We asked them to support us financially, but especially by providing know-how locally with the rebuilding process. Most of them sent a friendly reply that our needs did not meet their organization’s goals. Representatives of one other organization are currently visiting Nepal and will contact us upon their return.  

 

Contact met de Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg/Contact with the Academy for Architecture and Urban Planning in Tilburg.  

We hebben een eerste gesprek gehad met Marc Glaudemans, directeur van de academie en zijn twee stafleden. We hebben hen verteld over onze plannen om Yarmasing weer op te bouwen. We hebben hen ons plan voorgelegd om een kruisbestuiving te laten plaats vinden tussen studenten van de Tilburgse Academie en studenten van een soortgelijke academie in Bhaktapur. We zouden deze studenten een opgave willen voorleggen om huizen te ontwerpen waarin duurzaamheid een grote rol speelt en die aardbeving bestendig zijn. We willen graag de Nepalese studenten erbij hebben, omdat we wel graag in Nepalese stijl willen bouwen. Door de kruisbestuiving kan er een bijzonder ontwerp ontstaan. Het eerste idee wat ontstond is om een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van het klooster/gemeenschapshuis/medische post.

Wordt vervolgd, want we moeten eerst duidelijk hebben van de bewoners van Yarmasing waar hun eerste wensen liggen: het bouwen van hun eigen huis of het bouwen van een Klooster/gemeenschapshuis.

BUDDHIST MONASTERY OF YARMASING VILLAGE

Tashi Darkaling monastery of Yarmasing village © Dawa Sherpa

We have had a first conversation with Marc Glaudemans, Director of the Academy and his two staff members. We shared  with them our plans to rebuild Yarmasing. We were envisioning an exchange of ideas between students of the Tilburg Academy and students of a similar school in Bhaktapur. We would present these students with the task to create housing that is earthquake proof and has a great amount of durability. Including Nepalese students is important because we want to build in Nepalese style. Through this exchange we believe a creative design could develop. The first idea towards realization of this idea was to have a competition for the architectural design of the Monastery/community centre/ medical post. 

We will return to this later since we have to clearly understand what the first and foremost wish of the Yarmasing Community is; the building of family homes, or the building of the Monastery/community centre/medical post.  

In voorbereiding: nieuwe acties om fondsen te verwerven/On the Burner: Preparations for new fundraisers

Net als vorig jaar gaan we weer creatieve workshops voor kinderen (en volwassenen) verzorgen tijdens Piushaven Kunst en Klassiek 2016 in Tilburg. We zullen met een stand aanwezig zijn op 29 mei, 26 juni en 7 augustus. Onderstaande foto’s zijn van editie 2015. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen komen helpen samen met Maritée de stand te bemannen/bevrouwen. Uitleg over werkzaamheden en doelstellingen van de stichting geven, hulp bij de workshops timmeren en Mergel/Speksteen bewerken.

/Just like last year we are going to present creative workshops for children and adults during the event Piushaven Kunst en Klassiek 2016 in Tilburg. We will have a stand on May 29, June 26 and August 7. The pictures below are from the 2015 event. Maritée is looking for volunteers to give information about the Foundation to visitors and/or to help with the carpentry and sculpturing workshops. 

11012565_508325865990184_477656540576009780_n

onze stand/our stall

En als laatste. De eerste voorzichtige schreden zijn gezet om een nieuwe veiling te organiseren. Het is nog te vroeg om er uitgebreid over te berichten. Dus ook dit wordt vervolgd/Last but not least, we have taken the first careful steps on the path to a new action. It is too early to post about this extensively so more later about this topic as well.  

Hartelijke groeten van Maritée Onderdenwijngaard/Heartfelt greetings from Maritée Onderdenwijngaard. 

 

 

 

Nieuwsbrief 1, januari 2016/Newsletter 1, januari 2016

 

Beste vrienden/Dear friends,

We zijn blij onze eerste nieuwsbrief te presenteren. We zullen in de toekomst periodiek nieuwe nieuwsbrieven uitbrengen/We are happy to present our first newsletter. In the future we will release additional newsletters from time to time. 

Veiling/ Auction

 

20151108_125__dawa_sherpa

Met plezier kijk ik terug naar de veiling van 8 november 2015. De veiling en alles eromheen heeft in totaal € 24.000,- opgebracht/With pleasure I look back at our Auction of November 8, 2015. We raised an amount of € 24.000,- with our auction and related activities. 

De dag is goed bezocht door mensen met een warm hart voor Yarmasing en voor de kunsten. We hebben vele complimenten gekregen van de bezoekers over de uitstekende organisatie: men stelde het heel erg op prijs dat men nergens hoefde te wachten en men vond dat er een geweldige warme sfeer hing.

It was a wonderful day experienced by many with  a warm heart for Yarmasing and the Arts. May visitors complimented us with the excellent organization. They appreciated not having to stand in line for activities and praised us for the atmosphere that was warm throughout the day. 

Deze dag hebben we niet zo goed kunnen neerzetten zonder de hulp van de vele vrijwilligers/This day could not have been as successful as it was without the many volunteers who helped us.

IMG_0002

-Allereerst wil ik Abel Korsmit (Grhound Office) uit de grond van mijn hart bedanken voor het bouwen van deze prachtige website en het onderhouden ervan in de aanloop naar de veiling. Terwijl de veiling steeds groter werd, moest ik steeds vaker een beroep op hem doen om items toe te voegen. Hij heeft er ontzettend veel uren in gestoken, terwijl zijn normale werkzaamheden ook gewoon doorgingen. Ook heeft hij de catalogus en een flyer gemaakt.

-First of all I want to thank Abel Korsmit (Grhound Office) from the bottom of my heart for building this beautiful website and the upkeep of it while we were running up to the Auction. Because the Auction became bigger and bigger, I had to ask him more and more often to add items. In addition to the website he created the catalog and a flyer. He did a tremendous job, which took him an enormous amount of time, while his regular job continued to demand his attention.

 

 

-Ten tweede wil ik uit de grond van mijn hart het team bedanken dat gedurende de laatste maand in de voorbereiding tot de veilingdag tot in de finesses, van minuut tot minuut, op papier heeft gezet wat er allemaal moest gebeuren en hoeveel mensen, hulpmiddelen en materialen er nodig waren. Ze hebben me ontzettend veel werk uit handen genomen door alles wat op papier stond ook uit te voeren. Dankzij hen kon ik me de laatste drie weken volledig op de publiciteit richten.

– Second I want to thank the team from the bottom of my heart. During the last month before the Auction, they listed what needed to be done from minute to minute, how many people needed to be recruited for each task and what goods needed to be obtained. They took so much work out of my hands. They worked down those lists and got everything done, so that thanks to them, I could concentrate on publicity the last three weeks.

 

IMG_1315

-Verder ben ik het team, dat de tentoonstelling heeft ingericht en ook weer heeft afgebroken, ontzettend dankbaar. We hebben vele complimenten gekregen over de zorgvuldige manier waarop de vele werken met elkaar waren samengevoegd in een eigenlijk heel kleine ruimte. Het was een geweldige tentoonstelling die ze hebben gemaakt/I am also very graceful to the team that set up and removed the exhibition. We received many compliments about the thoughtful display of all the works in such a small space. The result was quite beautiful. 

Philo Mertens, die alle kaartjes met uitleg heeft gemaakt die bij de kunstwerken hingen/This is Philo Mertens, who prepared and printed the description displayed with each art work. 

20151108_122__dawa_sherpa

 

Heel hartelijk wil ik bedanken:/Also, with all my heart, I thank:

-De Gastvrouwen die de bezoekers welkom heetten en wegwijs maakten op de dag van de veiling/The Hostesses who welcomed every visitor on the day of the Auction and  gave directions. 

-Het team dat buiten op straat mensen attendeerde op onze veiling/The team of people out in front on the street alerting passers-by of the Auction.

 

20151108_004__dawa_sherpa

-Het registratie-team en het pinautomaten-team/The registration and chip card-team.

20151108_072__dawa_sherpa-bewerkt

-Het vrolijke bar-team/The cheerful team serving the bar.

-Het inpak-team/The packing-team.

 

-Het mooie-dames-team wat 3,5 uur lang geduldig alle kunst- en designwerken aan het publiek heeft getoond/The “pretty ladies” team showing the art and design works patiently to the public for three and a half hours.

20151108_082__dawa_sherpa-1

-Het team achter de schermen, wat ervoor zorgde dat het juiste kunstwerk ter veiling werd aangeboden/The team backstage, whose duty was to get the correct art works to the “pretty ladies” team and the auctioneer.

 

-De veilingmeester/The auctioneer

20151108_176__dawa_sherpa

-De wethouder van cultuur, Marcelle Hendrickx, die de veiling heeft geopend/The City Councillor for Culture, Marcelle Hendrickx, who officially opened the auction.

 

-Het team dat nauwkeurig heeft opgeschreven wie wat heeft gekocht en voor hoeveel/The team that kept careful track of all purchases,  who bought what and for how much.

20151108_134__dawa_sherpa-1

-De fotograaf die de hele veiling heeft vastgelegd: Anja van Eersel. Alle foto’s in dit hoofdstuk ‘veiling’ van deze post zijn van haar hand, behalve de foto’s van Abel Korsmit en van de tentoonstelling en het team: die zijn genomen door Maritée Onderdenwijngaard. Wil je meer foto’s van de veiling zien? www.anjavaneersel.nl/dawa/

/Anja van Eersel, the photographer who photographed the Auction. All photos in the chapter ‘auction’ of this post are hers, except for the photos of Abel Korsmit and those from the exhibition and the team: they are taken by Maritée Onderdenwijngaard. Will you see more pics of the auction?  www.anjavaneersel.nl/dawa/

Site foto scherp

 

-Het “op-hun-wenkbrauwen-lopende-stevig-doorpakkende-diep-in-de-nacht-bezig-zijnde-opruim-team”. Hier zijn helaas geen foto’s van. Wat nog leuk om te vermelden is dat Peer de Graaf nog een hele poos, als een soort levende radio, liedjes heeft staan zingen, terwijl wij allemaal aan het opruimen waren.

-The “walking-on-their-eyebrows-decisive-deep-in-the-night-being-busy-with-the-cleaning-up-of-the-place-team”. Unfortunately we don’t have photos. What very nice is to mention: Peer de Graaf stayed with us for a long time, singing like a sort of living radio, his songs, while everyone was busy cleaning up the place.

-De assistenten die mij hebben geholpen met het opzoeken van alle e-mail adressen van de kunstenaars en de potentiële kunstkopers, die mij hebben geholpen met het bellen van de kunstenaars of ze een werk wilden doneren, die mij hebben geholpen met de aanmaak van de facebookpagina. En pers-team en het communicatie-team die me hielpen bij de publiciteit voor de veiling. 

-The assistants who helped me searching for the e-mail addresses of all the artists and the potential art buyers, who helped me with phoning the artists with the question if they wanted to donate an artwork, who helped me with the birth of the Facebook page. And the press-team and the communication-team who helped me with publishing the auction. 

-Zonder alle kunstenaars, designers en podium-kunstenaars, die meteen ja zeiden op mijn vraag of ze een werk wilden doneren, had de veiling nooit plaats kunnen vinden. Jullie allemaal ben ik ongelooflijk dankbaar voor jullie genereuze giften

-Without all the artists, designers and stage-artists, who said immediate yes to my question if they wanted to donate a work, the auction could never took place. All off you very, very, much thanks for your generous gifts. I am very graceful to you.

-De kunstkopers/The art buyers

20151108_194__dawa_sherpa

-De commissie van aanbeveling en de diverse sponsoren zoals vermeld op de achterzijde van de catalogus/The commission of recommendation and the various sponsors, like they are mentioned on the backside of the catalogue.

– Al diegenen die me met raad en daad terzijde hebben gestaan/Al those who stood beside me with good advices and assistance.

 

20151108_054__dawa_sherpa

-En last but not least Bernadette van Schendel, voor het sparren, steunen en stimuleren/And last but not least Bernadette van Schendel, for her spruce, support and stimulant.

 

-En Dawa Sherpa, wiens vriendschap, kwetsbaarheid en dankbaarheid een heel krachtige motor waren en zijn om door te gaan/ And Dawa Sherpa, whose friendship, vulnerability and gratitude were and still are a very strong motor to continue.

Bestuurswisseling/ Changing of the board

Even een terugblik naar 27 mei 2015. Stichting Dawa Sherpa wordt opgericht. Bernadette en Maritée tekenen de papieren. Met dank aan notaris Wolfs van Appels notarissen.

Intussen is Bernadette van Schendel afgetreden als secretaris en ben ik afgetreden als voorzitter. Het nieuwe bestuur dat sinds november in functie is bestaat uit Paul van Boekel, voorzitter. Martin Dahlhaus, secretaris. En ik zelf (Maritée) ben nu (tijdelijk) penningmeester. Zoals je hier kunt lezen, zijn het niet de minsten die nu het bestuur hebben versterkt. Zij hebben veel ervaring in bestuurlijke functies en Stichting Dawa Sherpa heeft er alle vertrouwen in dat met het nieuwe bestuur de reeds ingezamelde gelden goed besteed gaan worden. Want dat is het allerbelangrijkste: iedere cent moet gebruikt worden om te bouwen, we moeten te allen tijden voorkomen dat het geld niet goed terecht komt en zodoende verloren gaat.

For a moment we look back to the 27th of may 2015. Dawa Sherpa Foundation is erected. Bernadette and Maritée are signing the papers. Thanks to notary Wolfs from Appels notarissen. 

In the meantime Bernadette van Schendel resigned as secretary and I resigned as chairman. The new board, what is in function since November, consist of Paul van Boekel, chairman. Martin Dahlhaus, secretary. And Maritée Onderdenwijngaard (temporary) treasurer. As you can read here are they very capable people who can make our board strong. They have a lot of experiences in board functions and the Dawa Sherpa Foundation has all the trust the funds of the foundation are going to be spend properly. Because that’s the most important thing: every penny we have must be used to rebuild Yarmasing and we must monitor very carefully that not a penny is spilled.

 

Donaties/ Donations

Blijkbaar wekt het nieuwe bestuur vertrouwen, want drie enorme donaties zijn gedaan door donateurs die liever anoniem willen blijven. Dank jullie wel uit het diepst van mijn hart voor jullie genereuze giften!

Apparently the new board gives confidence, because three very big donations came in, by donators who wanted to stay anonymous. Thank you from the bottom of my heart for your generous gifts!

 

 

ANBI-status

Periodieke giften in 2016

In ieder geval tot en met 2017 zijn uw giften aan erkende  ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) nog voor 125% fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum). Voor eenmalige giften zijn er enige begrenzingen. Voor periodieke giften is er daarentegen geen drempel en maximum.

Voor de voorwaarden zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften

Daarom hierbij alvast het actuele overzicht van de fiscale gevolgen van uw giften aftrek in 2016.

Omdat voor periodieke schenkingen geen drempel geldt en culturele giften ook in 2016 nog voor 125% aftrekbaar zijn, kost bijvoorbeeld een periodieke gift van ¤ 100 bij een marginaal tarief van 40,4% u per saldo ¤ 49,50. Maar u kunt dat belastingvoordeel natuurlijk ook aan het Goede Doel doorgeven. Dus als u ¤ 100 netto wilt schenken, dan kunt u feitelijk ¤ 202 overmaken: ruim het dubbele. Valt u in de hoogste schijf (52%), dan kost een schenking van ¤ 285 u slechts ¤ 100 per jaar. Dus kunt u bijna het drievoudige overmaken. Zo laat u zelf de Minister van Financiën uw Goede Doel subsidiëren!

Inzamelingsactie/Fundraiser

 

Bij basisschool Fatima, in Tilburg, is op 18 december 2015 een kerstmarkt gehouden. Alle kinderen hebben een kerstdecoratie geknutseld in de handenarbeid lessen. In samenwerking met het hele team hebben we voor ieder klas een andere decoratie uitgezocht. Deze decoraties zijn verkocht tijdens de kerstmarkt die heel druk is bezocht. Er was ook een kerstman aanwezig, tegen betaling mochten de kinderen hem de hand schudden, er was een loterij met geweldige prijzen en er werden drankjes verkocht met iets lekkers erbij. Stichting Dawa Sherpa was met een stand aanwezig. De totale opbrengst van de kerstmarkt van € 440,- is aan onze stichting gedoneerd. (Foto’s Maritée )

Heel hartelijk bedankt Fatima school!

At primary school Fatima, in Tilburg, was held a Christmas fair on the 18th of december 2015. Al children were making a Christmas decoration during their crafts classes. In collaboration with the whole team we found for every class a different decoration to make. The decorations were sold during the Christmas fair, which was visited by a lot of people. Santa was also present and when you paid for it, children may shake his hand. There was a lottery with beautiful rewards and there were sold drinks with some sweets with them. Dawa Sherpa Foundation was present with a stand. The total fund what was raised was € 440,- and is donated to our foundation. (Photos Maritée)

Heartfelt thank you Fatima school!

 

 

Totaalbedrag tot nu toe/Total fund until now:

 

We geld hebben al geld voor een aantal huizen! / We have fund now for a few houses houses!

 

Nieuws uit Nepal/News from Nepal

Met dank aan Dwarika’s blog/Thanks to Dwarika’s blog 

David Beckham had een ontmoeting met een paar kinderen uit Camp Hope/David Beckham was meeting some children of Camp Hope.

01_Beck

Elke week worden 4 meisjes en 4 jongens uit Camp Hope uitgenodigd in het Dwarika’s Hotel in Kathmandu. Het hotel helpt al tijden alle leden van Camp Hope. Vooral Sangita Shresta Einhaus, vice- voorzitter van de hotelstichting en uiterst links op de foto, is een aanjager voor hulp en activiteiten. Ze is ook erg actief in het vinden van fondsen om de Duguna Gadi dorpen, waar Yarmasing er een van is, weer op te bouwen. Beckham logeerde in Dwarika’s Hotel

Every week 4 girls and 4 boys from Camp Hope were invited at the Dwarika’s Hotel in Kathmandu. The hotel is giving a big support to all members of Camp Hope. Especially Sangita Shresta Einhaus, vice-chair person of the hotel foundation and on the photo on the utmost right, is boosting a lot of help and activities. She also is very active in finding funds to rebuild the Duguna Gadi Villages where Yarmasing is one of the villages. Beckham was doing an overnight in Dwarika’s Hotel

 

Geologen doen plaatselijk onderzoek in Yarmasing in November en December/Geologist Site Surveys in Yarmasing in November and December

01 Geo

Robert Leanburn, D.P. Adhikari en hun team doen ter plaatse onderzoek: een diepe kloof, de heuvel doorsnijdend, is ontstaan na de aardbeving. De moesson heeft veel aardverschuivingen teweeg gebracht, maar heeft de bodem tot nu toe nog niet gestabiliseerd. Blijkbaar kun je, als je daar rondloopt, de bodem voelen bewegen onder je voeten. De bodem glijdt van de berg naar beneden.

Mr. Robert Leanburn, Dr. D.P. Adhikari and their team surveying the site: a huge gorge is cutting across the hills, appeared after the earthquake. The monsoon caused a lot of landslides, but it did not stabilize the ground for so far. Apparently when you walk there you can feel the earth moving under your feet. The ground is sliding from the mountain downwards.

Dit is wat ze zagen:/This is what they saw:

14 Side

Het Tashi Darkaling klooster in Yarmasing is erg beschadigd. Dit klooster is niet alleen gebedshuis, maar is ook gemeenschapsruimte en ontmoetingscentrum waar gezamenlijke vieringen, zoals feesten, bruiloften en begrafenissen, worden gehouden/The Tashi Darkaling monastery in Yarmasing is damaged severely. This monastery is not only a house for prayers, but also a place to meet and to be together and celebrate.

Als laatste wens ik, mede namens Paul en Martin, alle vrienden van Stichting Dawa Sherpa een heel gelukkig Nieuwjaar toe, met vrede, voorspoed en een goede gezondheid en met veel liefdevolle mensen om je heen.

Last but not least I wish, also on behalf of Paul and Martin, all friends of Dawa Sherpa Foundation a very Happy New Year, with peace, prosperity and a good health and with a lot of loving people around you. 

Maritée

 

Brabants Dagblad van – 16 oktober

BD-krant-1

Artikel in Brabants Dagblad van 16 oktober 2016 over de kunst en design veiling van 8 November 2015, om geld in te zamelen om het dorp van Dawa Sherpa weer op te bouwen.

BENEFIET KUNST EN DESIGN VEILING

flyer_veiling-8NOV

BENEFIET KUNST EN DESIGN VEILING
Om het dorp van Dawa Sherpa in Nepal, Yarmasing genaamd, weer op te bouwen

Zondag 8 November 2015

bij Midpoint Center for Social Innovation
Burgemeester Broxlaan 2-8, Gebouw 88, Spoorzone, Tilburg

 

13.30 – 15.30
bezichtiging werken en performance Marius Boender
(intekenen via www.stichtingdawasherpa.nl)

15.00u opening
door Marcelle Hendrikx, wethouder voor Cultuur

gevolgd door Skype gesprek met Dawa Sherpa

15.30 – 19.00 veiling

19.00 – 24.00
eten en avondprogramma met
Jeroen van Vliet, Peer de Graafmachine, Second Harvest, Josemieke Segers en Carel Burghout, Paul Nas, Rocco Vermijs, Martin Peulen

Van 2 November t/m 7 November van 13.30 – 17.00

tentoonstelling van de werken op bovengenoemde locatie

Carolien Adriaansche, Ted Andriessen, Gijs Assmann, Maarten Baas, Deependra Bajracharya, Raymond Bakker, Theo Barten, Jan van den Berg, Arie Berkulin, Annelies Biesbergen, Joyce Bloem, Marius Boender, Paul Bogaers, Ellen Brouwers, Lily de Bruin, Gemma van de Bungelaar, Jes van der Bijl, Sigrid Calon, L.J.A.D. Creyghton, Johannes van Dam, Camille Dings, Cor van Dixhoorn, Jan Doms, René Donders, Anja Van Eersel, Maria van Ewijk, Studio Kiki van Eijk, Jacomijn den Engelsen, Huib Fens, Maarten Fleuren, André Geertse, Ton de Gouw, Marianne van Hest, Margot Homan, Toine Horvers, Pim Horvers, Richard Hutten, Hans Innemee, Claudy Jongstra, KitLing Jordens, Jan Karremans, Han Klinkhamer, Hanneke Klinkum, Geert Koevoets, Alexander Korsmit, Boudewijn Korsmit, René Korten, John Körmeling, Kunstfabriek Amsterdam, Theo Kuypers, Marjolein Landman, Pieter Latul, Marlies Lebesque, Ivo van Leeuwen, Karim Lessy, Hanne de Leuw, Jeroen de Leijer, Lex van Lith, Ana Luhulima, Studio Makkink en Bey, Eddy Manuhutu, Carola Mokveld, Willem van de Nadort, Hans Noordhoff, Marianne van Nunen, Maritée Onderdenwijngaard, Gerdien Wolthaus Pauw, Annette Paulsen, Martin Peulen, Carola Popma, Anna Reinders, Antoon Renders, Karin van der Riet, Maria Roosen, Ru van Rossem, Paul van Rijswijk, Marleen Rijvers, Leonie van Santvoort, Marjolein Schalk, Paul Scheepers, Karin Schreppers, Josemieke Segers, Lucas Silawanebessy, Roel Sloot, S. Lloyd  Trumpstein, Reinout van Vught, Emile Waagenaar, Marcel Wanders, Beatrijs van der Weijden, Lawrence Weiner, Tine van de Weyer, Niko de Wit, Caro van de Wijer, Pieter Zandvliet.